Valg

Månedens slipp for september: Valg

Valgordningen ved stortingsvalg

Opp gjennom årene har vi hatt flere forskjellige valgordninger her i landet. I årene 1815-1905 praktiserte vi indirekte valg (først valgte vi valgmenn, som senere foretok det endelige valg). Valgene foregikk som flertallsvalg i flermannskretser.

Klikk for større bilde

Valgordningen av 1905 innførte direkte valg i enmannskretser. I 1919 innførte vi forholdstallsvalg i flermannskretser. En flermannskrets er en valgkrets hvor det velges flere representanter fra, til forskjell fra en enmannskrets hvor det bare velges én representant. Først var det 8 utjevningsmandater, som fra 2005 økte til 19.

 

I 1989 ble ordningen med utjevningsmandater innført. Hensikten med denne er å sikre de partier som fikk for liten representasjon etter den gamle valgordningen, en mer rettferdig fordeling. For å komme med i ordningen må et parti ha oppnådd 4 prosent oppslutning.

Ved stortingsvalget 2021 skal det velges 169 representanter til Stortinget, fra landets 19 valgdistrikt. Distriktene tilsvarer fylkesstrukturen før regionreformen.

Alle politiske valg i Norge holdes hvert fjerde år. En mandag – og eventuelt den forutgående søndag – i september. I 2021 faller valgdagen på mandag 13. september.

Hvem fikk stemme?

Stemmeretten var først begrenset til menn over 25 år som enten innehadde embeter, var handels- eller håndverksborgere eller selvstendige bønder (til sammen cirka 50 prosent av alle menn over 25 år).

 

I 1884 ble det påbudt at valgene skulle være hemmelige, stemmeretten ble dessuten utvidet noe.

Klikk for større bilde

I 1898 ble stemmeretten gjort allmenn for menn.

Stemmerett for kvinner ble innført i to trinn, i 1907 og 1913.

De første kvinnene i bystyret.

Manntall

Manntallet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisteret i kommunen. Alle som er innført i folkeregisteret i kommunen 1. juli i valgåret og som fyller vilkårene for stemmerett, skal stå i manntallet.

Klikk for større bilde

Valgstyret har ansvaret for at det blir ført manntall. Det praktiske arbeidet med manntallsføringen – utarbeiding og utlegging av manntallet, melding om innføring/stryking i manntallet – kan legges til én eller flere manntallsførere, f. eks. en kommunal funksjonær.

Klikk for større bilde

Manntallet blir lagt ut til alminnelig ettersyn i forkant av valget på de steder som valgstyret bestemmer. En har da anledning til å klage.

Opptelling av stemmene

Fra du legger stemmeseddelen i urnen til den blir en del av valgresultatet, skal den gjennom mange kontroller for å sikre at valget er korrekt gjennomført og at valgresultatet er korrekt. Hele prosessen med kontroll av stemmesedler følger et bestemt løp med flere kontrollinstanser.

Den første tellingen av stemmesedler skjer i alle valglokalene så snart disse stenges på valgdagen. I hvert valglokale er det et stemmestyre som har ansvaret. Stemmestyrene er et faste utvalg som skal bestå av minst tre medlemmer. I valglokalet sjekker stemmestyret først og fremst om innholdet i urnene er riktig.

Valgurne på Arkivenes hus

Tellingen av urnens innhold i valglokalet og resultatet av eventuell foreløpig telling føres inn i en møtebok av stemmestyret. Når stemmestyret finner at alt er i orden skal de godkjenne og signere møteboken. Alt av valgmateriell, både stemmesedler, stemmegivninger som er mottatt i konvolutt og møteboken transporteres så til det stedet i kommunen der det er bestemt at videre opptelling skal finne sted.

Alle kommuner gjør den foreløpige tellingen manuelt, det vil si for hånd og uten bruk av maskiner.

I den endelige opptellingen telles alle sedler på nytt. Antall stemmesedler i den foreløpige opptellingen sammenlignes med antall stemmesedler i den endelige opptellingen. I tillegg blir de tvilsomme stemmesedlene som ble holdt utenfor i den foreløpige tellingen, vurdert opp mot lovverket. Den endelige tellingen gjøres enten manuelt eller maskinelt ved hjelp av skannere. I den endelige tellingen registreres rettelser på stemmesedlene.

 

Det siste kommunen gjør er å foreta valgoppgjør for valget. Det er valgoppgjøret som avgjør hvilket parti som har fått størst oppslutning og hvilke kandidater som har blitt valgt. Under valgoppgjøret går valgstyret gjennom møteboken for å kontrollere og godkjenne alle tidligere innføringer.

 

Ved stortingsvalg er det stortinget som godkjenner valget. Dette skjer etter forarbeid av fullmaktskomiteen, som består ar representanter fra det forrige storting.

Flere innlegg
PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes PlanteskolerHistorien til Brynes Planteskoler går tilbake til året 1887. Det er dermed det eldste gartneriet i Norge som fremdeles er i drift.Grunnleggeren for planteskolen var Thorstein Bryne (1852-1941). Han var født i Stavanger i en kvekerfamilie....

De andre

De andre

De andre«De andre» er navnet på utstillingen Norsk Lydinstitutt hadde fra 2017-2018. Målet med utstillingen var å trekke frem «de andre» norske sangerne fra første halvdel av 1900-tallet. De fleste kjenner til Kirsten Flagstad og Ivar Andresen, som begge var sangere...

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard: Biografi og ressurserArne Oddvar Dørumsgaard Født: 7. desember 1921, Fredrikstad, Østfold Død: 13. mars 2006, Marzio, Italia Komponist, sanger og gjendikter. Foreldre: Lærer Peder Dørumsgaard (1882–1970) og lærer Kitty Hilda Kristoffersen...