Utviklingsprosjekter

Stavanger byarkiv har flere utviklingsprosjekter gående, her finner du en kort introduksjon til noen av prosjektene vi jobber med.

"

Innsamling av arkiver fra fornybarnæringen og bedrifter som støtter under det grønne skiftet (Påbegynt januar 2023)

Stavanger byarkiv utarbeidet en bevaringsplan for arkiver fra fornybarnæringen i 2022. Denne planen er starten til innsamlingen av arkiver fra næringen som skal foregå fra 2023 av.

Informasjon om prosjektet publiseres på en egen nettside. 

Link til prosjektet

Bevaringsplan for arkiver fra fornybarnæringen

Stavanger byarkiv har utarbeidet en bevaringsplan for arkiver fra fornybarnæringen og bedrifter som støtter under det grønne skiftet i 2022.

I mange år var Stavanger Norges oljehovedstad. Etter hvert er olje- og gassektoren i en transformasjonsprosess mot fornybare energier. Stavanger satser på nye næringer og har etablert seg som Norges Energihovedstad.

Stavanger byarkiv følger satsningen og ønsker å dokumentere næringen med privatarkiv. Første skritt var utarbeidelsen av en bevaringsplan. Her listes det opp bedrifter, dens arkiver som burde tas vare på for å dokumentere næringen. Fra 2023 av realiserer vi planen, tar kontakt med bedrifter og samler inn aktuelle arkiver fra Stavanger-regionen.

Prosjektet ble støttet gjennom utviklingsmidler for arkivsektoren til Arkivverket.

Tilgjengeliggjøring av historiske møtedokumenter

Etter kommunesammenslåingen satt Stavanger kommune igjen med fire sak og arkivløsninger som publiserte politiske møtedokumenter på nett til fire ulike innsynsløsninger. Dette oppleves som fragmentert og lite brukervennlig. I tillegg kan en ikke holde liv i utgåtte systemer på grunn av informasjonssikkerheten. Da begynte Stavanger byarkiv jobben med å hente ut dokumentasjonen fra tre av systemene. Denne ble så lagt i datasjøen til Stavanger kommune og publisert ut i den nasjonale fellesløsningen eInnsyn. Dagens politiske saker skal ut i samme løsning, sammen med offentlig journal for å samle flest mulige kilder i en innsynsløsning for publikum. eInnsyn er en nasjonal løsning som samler kilder fra stat, fylke og kommune. 

Digitalisering av historiske møtedokumenter

Stavanger byarkiv har påbegynt jobben med å digitalisere Kommunestyrepapirene for Stavanger og alle sammenslåtte kommuner tilbake til 1837. Disse håper vi å publisere på eInnsyn sammen med de digitale politiske kildene, i tillegg til Digitalarkivet til Arkivverket. Jobben med digitaliseringen blir utført av Geomatikk. Også disse skal legges i datasjøen for eventuell gjenbruk av data

IntOpt

Sammen med Smartbyen Stavanger tester Stavanger byarkiv ut en ny løsning for strukturering og innsyn i data. Dette er IntOp sin løsning Fetch. Denne løsningen kobles på den politiske dokumentasjonen vi har lagt i datasjøen for å teste om en kan gjøre innsyn enklere og dataene mer tilgjengelige for både innbyggere og saksbehandlere. Denne løsningen vil også teste gjenbruk av arkivkilder vi har lagt i datasjøen til kommunen.

Vitnemål på MinSide

Sammen med Innovasjon og digitalisering har Stavanger byarkiv satt i gang en jobb med å bruke RPA-teknologi til å hente ut vitnemål av ulike systemer, i første omgang Ekstens, for å legge dem i datasjøen, og å gjøre dem tilgjengelige på MinSide løsningen til kommunen. Dette for å gjøre dem tilgjengelige for flest mulige innbyggere, men også gjøre innsyn enklere i fremtiden.

Innsynsløsning eDepot/Fremtidens arkiv

Stavanger byarkiv har eget depot for digitalt skapte arkiver som vi kaller eDepot. Men i en digital hverdag viser det seg mer og mer komplisert å ivareta dokumentasjon og å betjene innsyn på en god og bærekraftig måte. Dette prosjektet sikter på å forenkle prosessen. Stavanger byarkiv ønsker å snu den tradisjonelle arkivlinja med arkivdanning først, deretter bevaring og så tilgjengeliggjøring/innsyn, til å tenke tilgjengeliggjøring allerede i danningen. For å få til dette vil vi bruke erfaringer fra andre prosjekter, både nye og eldre, for å skape fremtidens arkiv. Arkivverket beveger seg bort fra Noark og dette er en gyllen mulighet til å tenke helt nytt.

Avvikling av systemer

Stavanger byarkiv har sammen med IT og Innovasjon og digitalisering fått på plass et prosjekt for å avvikle systemer i kommunen. Dette er et samarbeid for å ivareta god informasjonssikkerhet, i tillegg til å bevare arkivverdig dokumentasjon.

Kilder til Rogalands Kunstliv: Ordning og tilgjengeliggjøring av arkivene fra Bildende Kunstneres Forening Rogaland og Rogaland Kunstsenter

Arkivene fra Bildende Kunstneres Forening Rogaland og Rogaland Kunstsenter ble avlevert til Stavanger byarkiv i forbindelse med innsamling av foreningsarkiver fra Stavanger kommune. Ved hjelp av utviklingsmidler for arkivsektoren fra Arkivverket kunne vi prioritere ordningen av arkivene og lage presentasjoner av disse på vår hjemmeside. I forbindelse med prosjektet styrket vi også vårt kunnskap om digitalisering og formidling av kunstnerisk materiale fra våre arkiver.

 

Presentasjon av arkivet fra Rogaland Kunstsenter.

Presentasjon av arkivet fra Bildende Kunstneres Forening Rogaland.

Notat ang. mulighetene for formidling av arkivene fra RKS og BKFR

Privatarkiver fra foreninger i Stavanger kommune

Mellom januar 2019 og juni 2020 gjennomførte byarkivet et prosjekt som rettet seg mot byens foreninger. I løpet av den tiden tok vi kontakt med 275 av byens foreninger med tilbudet om å bevare deres arkiver. Vi prioriterte foreninger som hadde en lang historie i byen, foreninger fra sektorer hvor lite privatarkivmateriale var bevart fra før, og foreninger som hadde jubileum i løpet av prosjektperioden.

71 foreninger svarte positiv på vår henvendelse. Av disse overleverte 20 sine arkiver fram til slutten av 2020. Flere foreninger leverte siner arkiver i etterkant av prosjektet eller har gitt signaler at de jobber internt med å avlevere disse.