PA-0546 Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland

Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland er en forening som har eksistert lenge. Den ble stiftet i 1876 som Stavanger og Rogaland dyrebeskyttelsesforening. På 1930-tallet sluttet den seg til Norges dyrebeskyttelsesforbund. I 1992 skiftet foreningen navn til Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland.

Logo til Stavanger og Rogaland dyrebeskyttelsesforening

Foreningen jobber med å fremme og sikre rettighetene og velferden til dyr, både husdyr, kjæledyr og ville dyr.

Protokoll fra generalforsamlingen til Stavanger og Rogaland dyrebeskyttelsesforening 1903.

I starten arbeidet foreningen mye med dyrevelferd for bøndenes husdyr, med oppmerksomhet rettet mot daglig stell og leveforhold, transport og slakting. Foreningen var også opptatt av hvordan dyr ble behandlet under jakt. Senere, da kjæledyr ble mer og mer vanlig, ble de også en viktig del av arbeidet.

Blant styremedlemmene i Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland har to kvinner gjort en stor innsats. På 1960- og 1970-tallet var Anny Gundersen leder. Senere, fra 1980-tallet fram til nå har Kari Mills vært foreningens ansikt utad. For hennes innsats fikk hun kongens fortjenestemedalje i sølv i 2012.

Anny Gundersen og Judith Svendsen informerer om Stavanger og Rogaland dyrebeskyttelsesforening i 1980. Foto: Rogalands Avis.
Kari Mills fikk 12. september 2012 kongens fortjenestemedalje i sølv av ordfører Christine Sagen Helgø. Foto: Arkiv fra Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland, ukjent fotograf.

Arkivet til Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland omfatter 3 hyllemeter med møteprotokoller, korrespondanse, avisutklipp, vaktbøker og regnskapsmateriale. Arkivet er delvis klausulert.

PA-0575 Forus bedehus og Forus kristelige fellesforening

25. oktober 1959 var en stor dag for ildsjelene bak Forus bedehus. Etter flere års arbeid og noen år byggeaktivitet ble bedehuset i Forusmyra innviet. Møter i forskjellige kristelige lag, søndagsskole og senere ungdomsklubben hadde fått egne lokaler i bygda. Senere, mellom 1965 og 1981, ble lokalene også leid ut til kommunen for å gi et nærskoletilbud til de yngste elevene på Jåttå.

Invitasjon til søndagsmøte i Forus bedehus, ca. 1965. Faksimile.

Fra 1970 og utover ble aktiviteten i huset mindre, noe som skyldes innvielsen av kirker og andre bedehus i nærheten. 1993 ble virksomheten lagt ned og bedehuset solgt til en barnehage.

Arkivet til Forus bedehus og Forus kristelige fellesforening omfatter møtebok, korrespondanse rundt byggingen av bedehuset og regnskapsmateriale fra årene 1954 til 1978.

PA-0574 – Lauritz Wanvik jr.

Slektsgransking er et gjøremål mange arkivbesøkende driver med. En av disse var Lauritz Wanvik jr. (1919-2018). Etter hans bortgang har familien hans gitt materialene han har samlet gjennom årene til Stavanger byarkiv.

Wanvik har ikke bare gransket sin egen slekt, men tok også oppdrag fra andre. Resultatet ble noen permer samt trykte hefter og bøker.

Ved siden av dette materialet finner vi i arkivet etter ham også materialet fra familien, så som korrespondanse fra ca. 1950 som var samlet i en brevordner, og fotografier. Noen av fotografiene er brukt i hans skrifter, noen ble tatt på turer i inn- og utland og mange er familiebilder.

Lauritz Wanvik jr., utsnitt fra bryllupsbildet.

Sammen med Lauritz Wanvik jr. sitt materiale kom også materiale som Stadsfysikus Eyvin Dahl for sine egne artikler. Dette materialet er innlemmet i Dahl sitt arkiv i Stavanger byarkiv.

PA-0576 Hinna guttelag

Hinna guttelag var en kristen forening for gutter på Hinna i Stavanger. Laget ble grunnlagt av Arne Torgersen i 1939 og nedlagt i 2005. På møtene i guttelaget ble det lagt forskjellige ting av tre og andre materialer. Det ble også holdt andakt på disse møtene. Laget var tilsluttet Stavanger krets i Norsk Luthersk Misjonssamband.

Oppslag for Hinna guttelag, ca. 2004.

Arkivet etter Hinna guttelag inneholder korrespondanse, dokumenter og medlemsbøkene fra 1996 til 2005.

PA-0541 Leif Bowitz, Emigrasjons- og agenturforretning

Avisannonse, Stavanger Aftenblad 30.06.1934.

Kirkegaten 34 var i mange år adressen til Leif Bowitz sin Emigrasjons- og agenturforretning og senere hans reisebyrå.

I Stavanger byarkiv er det to kopibøker for faktura bevart. Disse strekker seg over tiåret 1929 til 1939.

Kopi av faktura, datert 12.08.1936.

PA-0572 Jonas Aadnøy Entreprenørforretning / A/S Jonas Aadnøy

Logo til A/S Jonas Aadnøy

Historien til bedriften Jonas Aadnøy Entreprenørforretning startet i 1912. Dette året etablerte Jonas Aadnøy sammen med en kompanjong Vestlandske Cementstøberi. Etter at kompanjonen falt fra drev Aadnøy bedriften videre under navnet Jonas Aadnøy entreprenørforretning. Firmaet startet med å utføre murerarbeid, men gikk etter hvert over til å bli et entreprenørfirma for betongarbeider.

Ansatte i bedriften, antakelig rundt 1915. Fotograf: Ukjent.

I 1975 ble firmaet omgjort fra et personlig selskap til et aksjeselskap. Navnet fra nå av var A/S Jonas Aadnøy. Rundt 1990 ble firmaet omorganisert til et konsern med A/S Jonas Aadnøy som moderselskap. I 1999 ble konsernet solgt til Skanska.

Faksimile fra protokollen til den konstituerende generalforsamlingen for A/S Jonas Aadnøy, 02.01.1975.

Arkivet etter Jonas Aadnøy Entreprenørforretning inneholder møteprotokollen for aksjeselskapet mellom 1975 og 1991, en lønnsprotokoll fra 1945, noen enkeltdokumenter og fire fotografier.

PA-0539 Stavanger tuberkuloseforening / Nasjonalforeningen i Stavanger

Arkivet fra Stavanger tuberkuloseforening / Stavanger krets av Nasjonalforeningen / Nasjonalforeningen i Stavanger inneholder årsmeldingen til foreningen mellom 1911 og 1977. Den inneholder også årsmeldingen for Lindum helsehjem og Øyane pensjonistklubb Buøy som ble drevet av foreningen. Materialet ble sannsynligvis samlet og oppbevart av en tidligere bystyrerepresentant i Stavanger før det kom til Stavanger byarkiv.

Framsiden av årsmeldingen til Nasjonalforeningen i Stavanger fra 1976. Her vises de forskjellige stedene foreningen hadde tilbud for eldre og syke mennesker.

Serien med årsmeldingene for disse årene er fullstendige og gir dermed et detaljert bilde over virksomheten til foreningen i byen i de omtalte årene.

PA-0615 – Arkitekt Kirsti Kroken Solheim / KS-tegneservice

Bilde1_PA0615_A3_0600003.jpg

Det er ikke mange ganger en kan skilte med å ha arkivet til produksjonen av et foretak nokså fullstendig. Men det kan vi finne i arkivet til KS-tegneservice. Her finner vi tegningene fra hele perioden bedriften eksisterte, altså fra 1993 til 2005.

I 2019 overtok Stavanger byarkiv arkivet etter bedriften KS-tegneservice. Bedriften ble opprettet av arkitekt Kirsti Kroken Solheim i 1993. Hun hadde mistet jobben i de vanskelige økonomiske tidene i begynnelsen av 1990-tallet og fant ingen ny stilling. Hun så at det var behov for hennes kompetanse og gjorde seg selvstendig. Arkitekten og tegneren målte opp hus og andre eksisterendebygninger i Stavanger og omegn. Hun tegnet også nye hus. Bedriften KS-tegneservice ble lagt ned i 2005.

Bilde2_PA0615_A3_0600003.jpg
Oppmålingen av bygningen Kirkegaten 44 var et oppdrag i 1998.

I arkivet etter foretaket finner vi tegningene fra hele perioden det eksisterte. Med tegningene ble det overlevert en fullstendig liste over disse. På den måten er arkivet lett tilgjengelig for den som er interessert i det.

Arkivliste PA615 Arkitekt Kirsti Kroken Solheim

PA-0569 – Pensjonistkoret “Sangbrødrene”

Folk i alle aldre har lyst til å ha det sosialt, og drive med ting de synes er kjekt og meningsfullt. Slik er det også med pensjonistkoret “Sangbrødrene”. Koret ble grunnlagt i 1995. Det har som formål å “engasjere mannlige pensjonister med korsang som interesse i et sangkor/venneforening.”

Program_jubileumskonsert

I alle år har koret vært aktivt og besøkt mellom 30 og 40 alders- og sykehjem i distriktet hvert år. Medlemmene reiser på konsertturer også til andre steder, så de har vært i både Egersund, Danmark og Polen.

Dirigentene til koret var Wenche Helgøy Kloster, Rannveig Westvig Skiri og Alexandra Orzechowska-Niedziela.

Vinteren 2019 ble deler av arkivet til Sangbrødrene avlevert til Stavanger byarkiv. Arkivet inneholder møtereferater og årsberetninger, korrespondanse, medlemslister og fotografier.