Innsamling av arkiv fra fornybarnæringen

Vindmøller ved Lye i Time kommune. Fotograf: Berit Bass

Fornybarnæringen er en av de viktigste næringene for å gjøre det grønne skiftet mulig. Den omfatter bedrifter som produserer strøm av fornybare energikilder, som vann, vind, sol, biomasse eller jordvarme. Stavanger som i flere tiår har vært Norges oljehovedstad har ambisjoner om også å bli Norges energihovedstad.

Stavanger byarkiv følger denne satsningen, og har i 2022 utarbeidet en bevaringsplan for arkiver fra fornybarnæringen samt bedrifter som støtter opp under det grønne skiftet. I planen identifiseres bedrifter fra vår region. Arkiver fra disse bør bevares.

Fra og med 2023 realiserer vi planen, kontakter aktuelle bedriftene og starter arbeidet med å samle inn arkiver fra næringen.

Mange bedrifter innen fornybarnæringen er ny oppstartet, andre har lange tradisjoner. Sektoren i seg selv, bortsett fra vannkraftverkene, er ung. Det forventes derfor at mesteparten av arkivmaterialet er skapt og lagret digitalt. For å sikre dokumentasjon fra næringen til arkivformål, forskning og historieskriving samler byarkivet disse inn i samtid.

Prosjektet støttes gjennom utviklingsmidler for arkivsektoren fra Arkivverket. Stavanger byarkiv står for gjennomføringen av prosjektet. En referansegruppe bestående av representanter for næringsavdelingen i kommunen og Stavanger næringsforeningen samt en forsker fra forskingsinstituttet NORCE følger opp prosjektet med sin kunnskap om sektoren.

For mer informasjon kan du kontakte Stavanger byarkiv, tel. 51 50 71 58, e-post: byarkivet@stavanger.kommune.no eller prosjektleder Berit Bass, tel. 969 46 018, e-post: berit.bass@stavanger.kommune.no .