Innsamling av arkiv fra fornybarnæringen

Vindmøller ved Lye i Time kommune. Fotograf: Berit Bass

Fornybarnæringen er en av de viktigste næringene for å gjøre det grønne skiftet mulig. Den omfatter bedrifter som produserer strøm av fornybare energikilder, som vann, vind, sol, biomasse eller jordvarme. Stavanger som i flere tiår har vært Norges oljehovedstad har ambisjoner om også å bli Norges energihovedstad.

Stavanger byarkiv følger denne satsningen, og har i 2022 utarbeidet en bevaringsplan for arkiver fra fornybarnæringen samt bedrifter som støtter opp under det grønne skiftet. I planen identifiseres bedrifter fra vår region. Arkiver fra disse bør bevares.

Fra og med 2023 realiserer vi planen, kontakter aktuelle bedriftene og starter arbeidet med å samle inn arkiver fra næringen.

Mange bedrifter innen fornybarnæringen er ny oppstartet, andre har lange tradisjoner. Sektoren i seg selv, bortsett fra vannkraftverkene, er ung. Det forventes derfor at mesteparten av arkivmaterialet er skapt og lagret digitalt. For å sikre dokumentasjon fra næringen til arkivformål, forskning og historieskriving samler byarkivet disse inn i samtid.

Prosjektet støttes gjennom utviklingsmidler for arkivsektoren fra Arkivverket. Stavanger byarkiv står for gjennomføringen av prosjektet. En referansegruppe bestående av representanter for næringsavdelingen i kommunen og Stavanger næringsforeningen samt en forsker fra forskingsinstituttet NORCE følger opp prosjektet med sin kunnskap om sektoren.

For mer informasjon kan du kontakte Stavanger byarkiv, tel. 51 50 71 58, e-post: byarkivet@stavanger.kommune.no eller prosjektleder Berit Bass, tel. 969 46 018, e-post: berit.bass@stavanger.kommune.no .

Nyheter

Arkivet fra Solvind Prosjekt AS til Stavanger byarkiv

 

Solvind Prosjekt AS er et stavangerbasert selskap som satser på småskala-vindkraftverk. Det ble grunnlagt i midten av 2000-tallet. Selskapet har utviklet og igangsatt vindenergiprosjekter på Storøy (Karmøy), Åsen (Time), Gismarvik (Tysvær) og Utsira.

Solvind Prosjekt AS har i februar 2024 deponert en kopi av sitt elektroniske arkiv og sitt papirarkiv i Stavanger byarkiv. Sammen med materialet fulgte også papirer etter selskapet Vindkraft Prosjektering AS som satset på utvikling av vindkraftverk allerede på slutten av 1990-tallet.

Bjørn Hjertenes fra Solvind AS ved siden av bilen til Stavanger byarkiv, arkivet i ordningsrommet før katalogisering, utvalg av trykksaker fra selskapet. Foto: Stavanger byarkiv.

Bioenergi Finnøy A/S har overlevert sitt elektroniske arkiv til Stavanger byarkiv

 

Siden 2009 har selskapet Bioenergi Finnøy AS arbeidet med å finne en måte å bruke avfallet fra husdyrproduksjon, oppdrettsnæring og tomatproduksjon til produksjon av biogass. Dette kunne gjenbrukes til planteproduksjon i de mange drivhusene på øya. Forskjellige metoder og løsninger ble testet før det ble valgt å gå for dansk teknologi. Rett før årsskifte 2023 gikk Lyse AS inn som hovedeier i Bioenergi Finnøy AS.

I januar 2024 overleverte mangeårig styreleder i Bioenergi Finnøy, Kristian Spanne, det elektroniske arkivet fra selskapet til oss. Dermed er historien til starten av selskapet dokumentert i Stavanger byarkiv.

Kristian Spanne fra Bioenergi Finnøy AS og Nicolai Myrland fra Stavanger byarkiv går gjennom det digitale arkivet fra selskapet. Foto: Stavanger byarkiv