PA-0629 Hinna Idrettslag

En av de eldste idrettsklubbene i Stavanger med over 100-års historie er Hinna Idrettslag. Klubben ble grunnlagt 13. november 1917. I forbindelse med jubileet i 2017 og utgivelsen av en jubileumsbok, ble arkivmaterialet fra klubben samlet inn. Dette materialet ble sommeren 2019 avlevert til Stavanger byarkiv.

Brevhode fra Hinna Idrettslag, 1980-tallet.

Medlemmene i Hinna Turn og Idrettslag, som var det opprinnelige navnet til klubben fram til 1922, startet med idrettsgrenene turn og friidrett. Senere, fra 1919 til 1923 var fotball en idrettsgren i klubben. På 1920-tallet hadde friidrettsutøvere fra Hinna suksess på nasjonalt plan. Men i 1934 ble fotball på nytt etablert i klubben og ble snart svært populær på bekostning av andre idretter.

Referat og resultater fra Vikings Vestlandske Idrettsstevne på Stavanger Stadion, 29. mai 1927 i Protokoll over begivenheter og resultater 1926-1946.

Fra midten av 1950-tallet tok kvinnene inntog i Hinna Idrettslag, og en egen dameavdeling ble etablert. Om sommeren drev kvinnene med friidrett og håndball, om vinteren med gymnastikk. 1973 ble en egen håndballavdeling for kvinner etablert. Den satset på breddesport. Elitelaget fra Hinna IL nådde helt til topps i Norge med deltakelse i eliteserien i 1989.

Utklipp fra årsrapporten for A-laget i håndball for sesongen 1988/89.
Bilde: Framside av kampprogrammene i sesongen 1991/92 for A-laget i håndball.

Andre idrettsgrener som var presentert i Hinna IL er turn og volleyball. Turnavdelingen ble opprettet i 1979 og lagt ned i 2003. Volleyball ble en ny gren i Hinna IL i 2002.

Fram til 1994 var Hinna Idrettslag en forening med forskjellige avdelinger. Etter omorganiseringen i 1994 er Hinna IL organisert som allianseidrettslag, et paraplylag for Hinna Fotball, Hinna Håndball, Hinna Friidrett og Hinna Volleyball.

Arkivet fra Hinna Idrettslag i Stavanger byarkiv inneholder møtebøker og korrespondanse, årsmeldinger og trykt materiale fra alle idrettsgrener i klubben. Det er bevart dokumenter fra 1945 fram til 2018.

PA-0639 Saltnes båtforening Hundvåg

Følger man kysten til Stavanger møter man mange små havner for fritidsbåter. En av disse ligger ved Kvitodden, nordvest på Hundvåg. Den blir administrert og driftet av Saltnes båtforening Hundvåg.

Beboerne i området hadde lenge ønsket seg en båthavn i bukten og undersøkt med Stavanger kommune om muligheten for utbyggingen. I andre halvdelen av 1970-tallet hadde kommunen begynt å tømme ledig fyllmasse i området for å bygge en molo. Samtidig hadde byens småbåthavnutvalget fattet vedtak om å bygge ut området. Det ga grunnlaget for å opprette en båtforening sommeren 1977. I dag omfatter småbåthavnen ved Kvitodden ca. 141 båtplasser. Den er forbeholdt personer som bor i nærområdet.

Luftfotografi av småbåthavnen ved Kvitodden. Foto: Saltnes båtforening Hudnvåg.

Arkivet til Saltnes båtforening Hundvåg ble 2019 avlevert til Stavanger byarkiv. Det inneholder møteinnkallinger og referater fra årsmøter, medlemslister, kart over området og fotografier. Dokumentene, som alle er oppbevart elektronisk, er hovedsakelig fra 1990-tallet til avleveringstidspunktet.

PA-0546 Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland

Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland er en forening som har eksistert lenge. Den ble stiftet i 1876 som Stavanger og Rogaland dyrebeskyttelsesforening. På 1930-tallet sluttet den seg til Norges dyrebeskyttelsesforbund. I 1992 skiftet foreningen navn til Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland.

Logo til Stavanger og Rogaland dyrebeskyttelsesforening

Foreningen jobber med å fremme og sikre rettighetene og velferden til dyr, både husdyr, kjæledyr og ville dyr.

Protokoll fra generalforsamlingen til Stavanger og Rogaland dyrebeskyttelsesforening 1903.

I starten arbeidet foreningen mye med dyrevelferd for bøndenes husdyr, med oppmerksomhet rettet mot daglig stell og leveforhold, transport og slakting. Foreningen var også opptatt av hvordan dyr ble behandlet under jakt. Senere, da kjæledyr ble mer og mer vanlig, ble de også en viktig del av arbeidet.

Blant styremedlemmene i Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland har to kvinner gjort en stor innsats. På 1960- og 1970-tallet var Anny Gundersen leder. Senere, fra 1980-tallet fram til nå har Kari Mills vært foreningens ansikt utad. For hennes innsats fikk hun kongens fortjenestemedalje i sølv i 2012.

Anny Gundersen og Judith Svendsen informerer om Stavanger og Rogaland dyrebeskyttelsesforening i 1980. Foto: Rogalands Avis.
Kari Mills fikk 12. september 2012 kongens fortjenestemedalje i sølv av ordfører Christine Sagen Helgø. Foto: Arkiv fra Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland, ukjent fotograf.

Arkivet til Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland omfatter 3 hyllemeter med møteprotokoller, korrespondanse, avisutklipp, vaktbøker og regnskapsmateriale. Arkivet er delvis klausulert.

PA-0575 Forus bedehus og Forus kristelige fellesforening

25. oktober 1959 var en stor dag for ildsjelene bak Forus bedehus. Etter flere års arbeid og noen år byggeaktivitet ble bedehuset i Forusmyra innviet. Møter i forskjellige kristelige lag, søndagsskole og senere ungdomsklubben hadde fått egne lokaler i bygda. Senere, mellom 1965 og 1981, ble lokalene også leid ut til kommunen for å gi et nærskoletilbud til de yngste elevene på Jåttå.

Invitasjon til søndagsmøte i Forus bedehus, ca. 1965. Faksimile.

Fra 1970 og utover ble aktiviteten i huset mindre, noe som skyldes innvielsen av kirker og andre bedehus i nærheten. 1993 ble virksomheten lagt ned og bedehuset solgt til en barnehage.

Arkivet til Forus bedehus og Forus kristelige fellesforening omfatter møtebok, korrespondanse rundt byggingen av bedehuset og regnskapsmateriale fra årene 1954 til 1978.

PA-0574 – Lauritz Wanvik jr.

Slektsgransking er et gjøremål mange arkivbesøkende driver med. En av disse var Lauritz Wanvik jr. (1919-2018). Etter hans bortgang har familien hans gitt materialene han har samlet gjennom årene til Stavanger byarkiv.

Wanvik har ikke bare gransket sin egen slekt, men tok også oppdrag fra andre. Resultatet ble noen permer samt trykte hefter og bøker.

Ved siden av dette materialet finner vi i arkivet etter ham også materialet fra familien, så som korrespondanse fra ca. 1950 som var samlet i en brevordner, og fotografier. Noen av fotografiene er brukt i hans skrifter, noen ble tatt på turer i inn- og utland og mange er familiebilder.

Lauritz Wanvik jr., utsnitt fra bryllupsbildet.

Sammen med Lauritz Wanvik jr. sitt materiale kom også materiale som Stadsfysikus Eyvin Dahl for sine egne artikler. Dette materialet er innlemmet i Dahl sitt arkiv i Stavanger byarkiv.

PA-0576 Hinna guttelag

Hinna guttelag var en kristen forening for gutter på Hinna i Stavanger. Laget ble grunnlagt av Arne Torgersen i 1939 og nedlagt i 2005. På møtene i guttelaget ble det lagt forskjellige ting av tre og andre materialer. Det ble også holdt andakt på disse møtene. Laget var tilsluttet Stavanger krets i Norsk Luthersk Misjonssamband.

Oppslag for Hinna guttelag, ca. 2004.

Arkivet etter Hinna guttelag inneholder korrespondanse, dokumenter og medlemsbøkene fra 1996 til 2005.

PA-0541 Leif Bowitz, Emigrasjons- og agenturforretning

Avisannonse, Stavanger Aftenblad 30.06.1934.

Kirkegaten 34 var i mange år adressen til Leif Bowitz sin Emigrasjons- og agenturforretning og senere hans reisebyrå.

I Stavanger byarkiv er det to kopibøker for faktura bevart. Disse strekker seg over tiåret 1929 til 1939.

Kopi av faktura, datert 12.08.1936.

PA-0572 Jonas Aadnøy Entreprenørforretning / A/S Jonas Aadnøy

Logo til A/S Jonas Aadnøy

Historien til bedriften Jonas Aadnøy Entreprenørforretning startet i 1912. Dette året etablerte Jonas Aadnøy sammen med en kompanjong Vestlandske Cementstøberi. Etter at kompanjonen falt fra drev Aadnøy bedriften videre under navnet Jonas Aadnøy entreprenørforretning. Firmaet startet med å utføre murerarbeid, men gikk etter hvert over til å bli et entreprenørfirma for betongarbeider.

Ansatte i bedriften, antakelig rundt 1915. Fotograf: Ukjent.

I 1975 ble firmaet omgjort fra et personlig selskap til et aksjeselskap. Navnet fra nå av var A/S Jonas Aadnøy. Rundt 1990 ble firmaet omorganisert til et konsern med A/S Jonas Aadnøy som moderselskap. I 1999 ble konsernet solgt til Skanska.

Faksimile fra protokollen til den konstituerende generalforsamlingen for A/S Jonas Aadnøy, 02.01.1975.

Arkivet etter Jonas Aadnøy Entreprenørforretning inneholder møteprotokollen for aksjeselskapet mellom 1975 og 1991, en lønnsprotokoll fra 1945, noen enkeltdokumenter og fire fotografier.

PA-0539 Stavanger tuberkuloseforening / Nasjonalforeningen i Stavanger

Arkivet fra Stavanger tuberkuloseforening / Stavanger krets av Nasjonalforeningen / Nasjonalforeningen i Stavanger inneholder årsmeldingen til foreningen mellom 1911 og 1977. Den inneholder også årsmeldingen for Lindum helsehjem og Øyane pensjonistklubb Buøy som ble drevet av foreningen. Materialet ble sannsynligvis samlet og oppbevart av en tidligere bystyrerepresentant i Stavanger før det kom til Stavanger byarkiv.

Framsiden av årsmeldingen til Nasjonalforeningen i Stavanger fra 1976. Her vises de forskjellige stedene foreningen hadde tilbud for eldre og syke mennesker.

Serien med årsmeldingene for disse årene er fullstendige og gir dermed et detaljert bilde over virksomheten til foreningen i byen i de omtalte årene.