PA-0639 Saltnes båtforening Hundvåg

Følger man kysten til Stavanger møter man mange små havner for fritidsbåter. En av disse ligger ved Kvitodden, nordvest på Hundvåg. Den blir administrert og driftet av Saltnes båtforening Hundvåg.

Beboerne i området hadde lenge ønsket seg en båthavn i bukten og undersøkt med Stavanger kommune om muligheten for utbyggingen. I andre halvdelen av 1970-tallet hadde kommunen begynt å tømme ledig fyllmasse i området for å bygge en molo. Samtidig hadde byens småbåthavnutvalget fattet vedtak om å bygge ut området. Det ga grunnlaget for å opprette en båtforening sommeren 1977. I dag omfatter småbåthavnen ved Kvitodden ca. 141 båtplasser. Den er forbeholdt personer som bor i nærområdet.

Luftfotografi av småbåthavnen ved Kvitodden. Foto: Saltnes båtforening Hudnvåg.

Arkivet til Saltnes båtforening Hundvåg ble 2019 avlevert til Stavanger byarkiv. Det inneholder møteinnkallinger og referater fra årsmøter, medlemslister, kart over området og fotografier. Dokumentene, som alle er oppbevart elektronisk, er hovedsakelig fra 1990-tallet til avleveringstidspunktet.

Leave a Reply