Grasholmbryggå

Grasholmbryggå, Grasholmen, Hundvåg bydel. Boliggate som går i sirkel fra Grasholmringen.

Norske Esso, Grasholmen
Grasholmen med Norske Esso A/S. Mot øst. Fra venstre Sølyst, Grasholmsundet og Grasholmen.

Grasholmbryggå har navn etter Grasholmen og bryggene på vestsiden. Gata er bebygd med sammenkjedede boliger i sjøhusstil.

Grasholmen er en lav holme som ligger mellom Sølyst og Strømsteinen. Grasholmen og Sølyst het opprinnelig Hvidingsøerne, men endret navn da sorenskriver Eiler Hagerup Schiøtz arvet øyene i 1821. Holmen ble innlemmet i Stavanger kommune ved byutvidelsen i 1866.

I 1890-årene ble det drevet med sildesalting på Grasholmen. Senere ble det anlagt slipp for mindre fartøyer og AS Norske Esso drev i en årrekke et oljetankanlegg på vestsiden av øya, der det meste av bebyggelsen var konsentrert. Tankanlegget ble avviklet når boligutbyggingen begynte på 1980-tallet. Grasholmen er i dag bebygd med boliger i sjøhusstil og båthavn. Holmen er knyttet til Sølyst med bru, og ble landfast da Bybrua ble tatt i bruk i 1978.

Navnevedtak: 1987.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

Leave a Reply